قوانین آگهی ها ۲
دی ۱۱, ۱۳۹۵
تصاویر و جلوه های ویژه
دی ۲۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

آگهی مغز کامل

مردان باهوش تبلیغات با پشتوانه و خلاقیت و تحقیقات خود، سال هاست که بر سر این مساله بحث می کنند که بیش از یک راه برای کارکرد آگهی ها وجود دارد. آنها درباره خواص فروش سخت در برابر فروش نرم و آگهی های فکری در برابر آگهی های احساسی صحبت می کنند. برخی اوقات، آنها حتی درباره ترکیب خلاقانه روش های متضاد با یکدیگر نیز سخنانی به میان می آورند. راسر ریوز می گوید که: “بهترین فرض آن است که دور ادعا حصاری از احساس قرار دهیم” و لئوبرنت می گوید:” شما قبل از اینکه بخواهید شعاری موثر عرضه کنید، مجبورید که برای خود دوستی پیدا کنید”.

مطالعات روان شناسی نشان می دهد که مغز انسان به دو نیمه چپ و راست تقسیم می شود. از همین روست که انسان ها دو رفتار کاملا متفاوت از یکدیگر دارند. وقتی که شما توصیف مشخصه های دو نیمه چپ و راست را می خوانید، گمان می کنید که در حال خواندن توصیف مشخصه های آگهی فروش سخت و نرم هستید. اما باید یادآور شویم که این دو نیمه، بدون آگاهی از مشخصه های یکدیگر، همزمان به وظایف خود می پردازند.

تحقیقاتی که در زمینه تبلیغات انجام شده، حاکی از آن است که مصرف کنندگان، در شرایطی درست، آگهی ها را از راه هایی کاملا متفاوت از آنچه مدل های کلاسیک می گویند، دنبال می کنند. آنها بدون اینکه محتوای تیزر ها را به خاطر بسپارند، از آنان تاثیر می گیرند. به نظر می رسد گرایش مصرف کنندگان، بیشتر از چگونگی تصاویر شکل می گیرد و کمتر تحت تاثیر گفتار آگهی هاست. محققان اشاره می کنند که این موضوع هنگامی اتفاق می افتد که درگیری مصرف کننده با محصول زیاد و تفاوت های واقعی نیز غایب هستند. گاهی بیننده به آگهی علاقه نشان می دهد. بنابراین، توجه می کند و به یاد می آورد. این موضوع از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر می کند. هیچ راهی همیشه درست نیست.

به ندرت اتفاق می افتد که یک آگهی فقط بر یک روش تکیه داشته باشد. به ندرت اتفاق می افتد که یک آگهی سراسر اطلاعاتی (چپ مغز) و بدون روش های اجرایی باشد و به ندرت اتفاق می افتد که یک آگهی صرفا از تخیل تصویری (راست مغز) استفاده کرده باشد و در آن، پیام های مستدل جایی نداشته باشد. اغلب آگهی ها ترکیبی از عناصر خطی و غیر خطی هستند. صحنه پردازی احساسی به ما کمک می کند تا پیام های مستدل، مناسب و لذت بخش شوند. پیام ها نیز باعث می شوند تا تخیل شکل گرفته و تناسب یابد. برای اینکه آگهی های موثر داشته باشیم، باید همزمان از دو نیمه استفاده کنیم. اگر این دو با یکدیگر ترکیب شوند، تاثیر آگهی ها نمایان می شوند.