هر آنچه در روند تبلیغات گفته می شود، همه و همه در خدمت معرفی مناسب یک برند و نهایتا فروش بالای محصول است. یک کمپین تبلیغاتی تمام فرآیندهای تبلیغی را بکار می گیرد تا بتوان به تناسب سرمایه مالی موجود، هر اقدام را در زمان و مکان صحیح به انجام رسانده و روند تبلیغی را تا مراحل پس از فروش، تثبیت رضایتمندی و توسعه برند پیش برد.