تصویر محصول
آذر ۲۶, ۱۳۹۵
قوانین آگهی ها ۲
دی ۱۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

قوانین اساسی آگهی ها

قوانین را آنتی تز خلاقیت می نامند. آدم های خلاق همواره دوست دارند که سنت ها را بشکنند. آنها دوست دارند که با پیشفرض ها و روش های پذیرفته شده مبارزه کنند تا به این شکل خود را از همرنگ شدن با جمعیت برهانند. قصد این آدم ها متفاوت بودن و زیر پا گذاشتن قوانین است. اما در امر تبلیغات با دو دسته قوانین مواجه خواهید بود. قوانین خوب و قوانین بد. مثلا قانون خوب می گوید که تیزر های سی ثانیه ای نباید از ۲۹ ثانیه تجاوز کند. هر کارگردانی می تواند خود را با این قانون منطبق کند. اما قانون بعد معتقد است که شما باید محصول را در ۵ ثانیه نخست تیزر به نمایش بگذارید. همه کارگردانان این قانون را نمی پذیرند. این موضوع امری اختیاری است زیرا به روشی وابسته است که آگهی برای پیشبرد خود در نظر می گیرد. شما مجبورید که تسلیم دسته ای از قوانین شوید. این قوانین شامل مسائل حقوقی، زمان و فناوری است. ممکن است که با دسته ای از قوانین به چالش بپردازید. این قوانین در گذشته پایه کار محسوب می شدند. هرگاه دسته ای از قوانین گذشته با موفقیت روبرو می شوند نظریه پردازان آنها را به قاعده ای برای موفقیت تبدیل می کنند و این دسته از قوانین را راهکار های آینده می دانند.

اما زمان تغییر می کند، محیط تغییر می کند، مردم و گرایش های آنان نیز، تغییر می کنند. آگهی ها نیز چاره ای ندارند جز اینکه تابع این تغییرات باشند. هر چند که گاه خود سبب تغییر می شوند. به مرور از قبح تابو های گذشته کاسته می شود و این تابو ها در آینده از بین می روند. حالا دیگر شواهد نشان می دهند که در تیزر ها آغاز های متشنج و پر کشمکش از آغاز های شاد و مثبت جذاب ترند. وقتی که این موضوع به قرارداد تبدیل می شود تمام آگهی دهندگان به آغاز های متشنج و پر کشمکش روی می آورند. در چنین شرایطی اگر کسی جرات کند و در آغاز آگهی خود تصاویر شاد و مثبت را نمایش دهد متفاوت جلوه می کند و بینندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. آنوقت اوست که پیروز میدان خواهد شد.